Regulamin serwisu

Za pośrednictwem sklepu namoru.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów – m.in. świece sojowe, woski zapachowe, rękodzieło.

Właścicielem strony i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest GDN Sp. zoo, ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail info@namoru.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) sklep – sklep funkcjonujący pod adresem internetowym https://namoru.pl,

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Materiał – produkt, treść, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu.

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – GDN Sp. zoo, Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

§ 2 Zakup Materiału

 1. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony sklepu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kupuję i Płacę”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 3. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayNow, którego właścicielem i operatorem jest mBank SA, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237Według stanu na dzień 01.01.2021 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.468.160 złotych.
 5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK i płatność kartą.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa kupno/sprzedaż, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

 § 3 Korzystanie z Materiału

 1. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z etykietami zawartymi na produkcie i jego opakowaniu, oraz do przestrzegania ich zapisów.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. info@namoru.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://namoru.pl/polityka-prywatnosci

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na sklepie namoru.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

§ 9 Opinie

1. Opinie zamieszczone na stronach produktów pochodzą od zweryfikowanych klientów, którzy korzystali z produktu.

2. Weryfikacja opinii odbywa się za pomocą adresu e-mail, który klient zarejestrował podczas składania zamówienia.

3. Opinie pozyskiwane są indywidualnie, przez kontakt e-mail, zarejestrowany przy składaniu zamówienia. Wybrane opinie publikowane są na stronie produktu.

 

świece sojowe

świece sojowe, bez barwników oraz wzmacniaczy zapachu. Ręcznie robione na Śląsku, z certyfikowanych europejskich wosków sojowych i olejków zapachowych.
© namoru.pl 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram